خانه اخبار هر دندان با یک عضو بدن ارتباط دارد

هر دندان با یک عضو بدن ارتباط دارد

هر دندان با یک عضو بدن ارتباط دارد

یکی از رازهای جالب پنهان در دهان و دندان ارتباطی است که از طریق آن می توان بیماری و مشکلات اعضای داخلی بدن را تشخیص داد ، دندان عضو بدن سالم یا بیمار را به شما نشان می دهد.آیا می دانید حتی مشکلات کوچک دندان نشان دهنده بیماری داخلی است؟ باور کردنی نیست اما ارتباط قوی بین دندان و عضو داخلی بدن وجود دارد اگر این اطلاعات برای تان جذاب است .

دندان های بالا و پایین پیشین با کلیه و مثانه و گوش و دندان های نیش با کبد مثانه ارتباط دارد .همان طور که کارشناسان شرح می دهند دندان های آسیاب با ریه ، شکم ، طحال ، پانکراس  و دندان عقل باقلب و روده کوچک مرتبط هستند.

البته به این معنی نیست که هرگونه بیماری داخلی با مشکلات دندانی همراه است در خیلی از موارد بیماران احساس درد در پیرامون دندان های سالمشان می کنند این درد نتیجه مشکل در عضو داخلی بدن است که به دندان می رسد.

درد هر کدام از دندان ها خبر از مشکلی در عضوهای داخلی بدن می دهد
درد در ناحیه پیشین دندان ها معمولا نشانه ی اماس مثانه گوش یا کلیه است.
درد اولین دندان پیشین حامل پیام ورم لوزه یا پروستات است.
اگر درد دندان نیش را تجربه کرده اید ممکن است هپاتیت باشد.
در مورد درد دندان های آسیا ممکن است کولیت آلرژی سینه پهلو علت درد باشد.
درددندان چهارم ازبالا وپایین به زانو ارنج شانه درد ورم مفاصل مربوط میشود.
درددندان ششم ازفک پایین معمولا مشکلاتی ازتصلب شریان وازفک بالا التهاب تخمدان سینوزیت طحال تیروئیدرانشان میدهد.
و اگر از درد دندان های آسیا ب پایین رنج می برید ممکن است پلیپ روده برونشیت اسم باشد.

https://t.me/pdtmag