خانه مقالات چنانچه به ضدعفونی کننده ها دسترسی نداریم چه کنیم؟

چنانچه به ضدعفونی کننده ها دسترسی نداریم چه کنیم؟

چنانچه به ضدعفونی کننده ها دسترسی نداریم چه کنیم؟

 

فرمول شیمیایی مایع سفید کننده (وايتكس يا آب ژاول)
NaOH+NaCl+H2O  است.
وايتكس از ترکیب کردن گاز کلر با سود سوزآور توليد ميشود؛
وايتكس در غلظتهای ٥ الی ١٠ درصد کلر فعال موجود است.
آنچه برای از بین بردن ویروس کرونا لازم است،
مایع سفید کننده با کلر ۰/۵ تا یک درصد است.
اگر مایع حاوی ۵ درصد را بخواهید یک درصد کنید باید آن را ۵ برابر رقیق کنید.
یعنی یک لیتر وایتکس در چهار لیتر آب سرد بریزید.
اینطور یک لیتر وایتکس ۵ درصد، ۵ برابر رقیق شده است که میشود آب ژاول یک درصد.

اگر بخواهید از وایتکس (سفیدکننده) محلول نیم درصد بسازید باید آن را ده برابر رقیق کنید؛
یعنی یک لیتر وایتکس در ۹ لیتر آب بریزید.
اینطور آب کلر نیم درصد دارید.

برای سطوح آلوده‌تر و با رنگ و جنس مقاوم کلر یک درصد و برای سطوح حساستر مثل چوب و وسایل با رنگ ناپایدار کلر ۰/۵ درصد استفاده میشود.
از این رقیق‌تر اثر خوبی ندارد.
نکته مهم الزام به سرد بودن آب است زیرا کلر با آب گرم فورا تجزیه میشود.