خانه مقالات تنظمیات اولیه کوره حذف موم

تنظمیات اولیه کوره حذف موم

تنظمیات اولیه کوره حذف موم

در این مقاله شما را به دیدن فیلمی که آدرس آن در ذیل این پیام قرار داده میشود دعوت مینماییم.

در این فیلم با تنظیمات اولیه و نحوه آماده سازی کوره های حذف موم آشنا میشوید.

https://aparat.com/v/IAGVj

ttp://shivadent.ir/products/Furnaces-burnout